SLAV MYTHOLOGY SOCIETY - 1994

Logo for the SCIENTIFIC SOCIETY FOR SLAV MYTHOLOGY AND FOLKLORE, Belgrade.